ePUAP RSS BIP Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kamera na Rynek Urząd Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Kalendarz wydarzeń

Pokaż/ukryj kalendarz

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Urząd Stanu Cywilnego

25-303 Kielce, Rynek 1 
tel. 41-36-76-033, 41-36-76-036 lub  41-36-76-000 - centrala UM; fax 41-36-76-434;

Praca w tygodniu:

 • 7.30 - 17.00 (poniedziałek - czwartek)
 • 7.30 - 15.30 (piątek)

sobota:  9.00 - 14.00 dyżur - rejestracja zgonów;    10.00 - 16.00 zawieranie związków małżeńskich 

 

Terminy ślubów w III, IV kwartale 2014 r. oraz I kwartale 2015 r.

Kierownik

 

Piotr Mołas - Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach. Odbył szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego pracowników adminstracji publicznej. Związany z Urzędem Miasta Kielce od 2003 r. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej. Pracuje w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kielcach od 2004 r.

 


tel.: 41-36-76-033, pok. 33

Zastępcy:

 

 • Beata Skórczyńska-Oko -  tel. 41-36-76-337
 • Albert  Wawrzycki -  tel. 41-36-76-036
W skład Urzędu Stanu Cywilnego wchodzą :
 • Stanowisko ds. małżeństw - tel. 041-36-76-034
 • Stanowisko ds. rejestracji noworodków - tel. 041-36-76-037
 • Stanowisko ds. rejestracji zgonów - tel. 041-36-76-336, 041-36-76-336
 • Stanowisko ds. archiwalnych aktów stanu cywilnego - tel. 041-36-76-035
 • Stanowisko ds. zmian w aktach stanu cywilnego - tel. 041-36-76-034
 • Stanowisko ds. organizacyjnych - tel. 041-36-76-034

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego:

 

C

 1. dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego w formie sporządzania aktów stanu cywilnego, wydawania decyzji administracyjnych i postanowień oraz pisemnych powiadomień, w ustawowo określonych przypadkach, odmowy dokonania takich czynności,
 2. prowadzenie skorowidzów sporządzonych aktów, rejestrów przyjętych oświadczeń woli, wydanych decyzji i postanowień oraz przypisków odnotowanych w aktach stanu cywilnego,
 3. przyjmowanie oświadczeń woli, zgłoszeń lub innych dokumentów stanowiących podstawę sporządzenia aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu lub podlegających wpisaniu do istniejącego aktu stanu cywilnego, bądź stanowiących podstawę wydania określonego zaświadczenia,
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących wpisania i odtwarzania aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą oraz w razie zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego,
 5. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących prostowania oczywistych błędów pisarskich i uzupełniania brakujących danych w aktach stanu cywilnego,
 6. orzekanie w sprawach zmian imion i nazwisk oraz zawiadamianie w tych sprawach właściwych urzędów stanu cywilnego i organów ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 7. orzekanie w sprawach dotyczących odnotowywania w aktach stanu cywilnego zmian na podstawie dokumentów zagranicznych, orzeczeń sądowych oraz decyzji innych uprawnionych organów,
 8. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi,
 9. wydawanie zaświadczeń stwierdzających zdolność prawną do zawarcia małżeństwa przez obywateli polskich za granicą,
 10. wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu oczekiwania,
 11. wnioskowanie do Wojewody w sprawach wyrażenia zgody na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego poza lokal USC oraz unieważnienia aktu stanu cywilnego, jeżeli dwa akty stwierdzają to samo zdarzenie,
 12. wnioskowanie do sądu w sprawach unieważnienia, sprostowania – w przypadkach błędnego zredagowania - lub w celu ustalenia treści aktu stanu cywilnego,
 13. wszczynanie postępowań sądowych - jako wyłączna legitymacja procesowa Kierownika USC - w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
 14. wydawanie odpisów skróconych i zupełnych z aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku i zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego,
 15. prowadzenie korespondencji z osobami fizycznymi i prawnymi w formie tradycyjnej, mailowej bądź z wykorzystaniem innych teleinformatycznych środków przekazu w sprawach - określonych przepisami prawa - przesłania stosownych dokumentów bądź poinformowania o danych zawartych w księgach bądź rejestrach USC,
 16. archiwizacja dokumentów stanu cywilnego, prowadzenie archiwum akt zbiorowych oraz współpraca w tym zakresie z Archiwum Państwowym,
 17. prowadzenie sprawozdawczości statystycznej, w uzgodnieniu z GUS, w zakresie zarejestrowanych urodzeń, małżeństw i zgonów,
 18. przyjmowanie zgłoszeń oraz organizacja uroczystości związanych z nadaniem medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”,
 19. organizowanie okolicznościowych wizyt Prezydenta Miasta u mieszkańców – Jubilatów obchodzących setne oraz kolejne urodziny,
 20. współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą oraz zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji i dokumentów dotyczących stanu cywilnego obywateli polskich oraz cudzoziemców,
 21. wykonywanie postanowień i zadań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej na podstawie umów międzynarodowych, konwencji konsularnych i rozporządzeń Rady Europy dotyczących obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych i rodzinnych,
 22. współdziałanie z bazą PESEL, organami ewidencji ludności i dowodów osobistych w zakresie przekazywania informacji o zaistniałych zmianach stanu cywilnego oraz innych zmianach w aktach stanu cywilnego.
   
Geoportal
Centrum Kongresowe
Targi Kielce
Budżet Obywatelski
Nabór do szkół ponadgimnazjalnych
Program EOG 2009-2014
Kontrola Skarbowa ostrzega
Termomodernizacja w ramach RPOWŚ 2007-2013
Konsultacje społeczne
Karta Dużej Rodziny
Zbiórki Publiczne
Program ochrony przed hałasem
Organizacje Pozarządowe
Program Ograniczenia Niskiej Emisji
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Odpady komunalne
Czyste Kielce
SIPWŚ
Galerie zdjęć
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2007 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym